PIT 37 druk

Tagi

ulgi w PIT 2016 jak odliczyć

deklaracja PIT 2016 krok po kroku

bezpłatny program do PITów 2016

PIT 2013 program do odliczania ulg

ulgi w pit-37

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Ulgi podatkowe, z których można korzystać na podstawie praw nabytych

 

Istnieją dwa rodzaje ulg podatkowych – odliczane od dochodu i odliczane bezpośrednio od należnego podatku. Podatnicy mogą korzystać z odliczeń, które dostępne są w aktualnym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, na podstawie praw nabytych, możliwe jest korzystanie z ulg, które zostały wycofane. Oznacza to, że osoby, które w trakcie obowiązywania ulgi nabyły do niej prawo, mogą nadal dokonywać odliczenia z tego tytułu, natomiast pozostali podatnicy nie mogą uwzględnić takiej ulgi w PIT 2017.

Do ulg podatkowych, z których można obecnie korzystać jedynie na podstawie praw nabytych, zaliczamy:

  • ulgę odsetkową,

  • ulgę na pomoc domową,

  • ulgę na szkolenie uczniów.

Odliczając, którąkolwiek z powyższych ulg w zeznaniu rocznym, trzeba pamiętać, że deklaracja PIT 2017 nie będzie kompletna, jeżeli nie dołączymy do niej odpowiednich załączników.

Z ulgi odsetkowej mają prawo skorzystać podatnicy, którzy przez 1 stycznia 2007 r. zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki mającej na celu zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych. W ramach ulgi można odliczyć od podatku kwotę odsetek opłaconych w danym roku od:

  • kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,

  • kredytu refinansowanego zaciągniętego w celu spłaty kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,

  • innego kredytu, który został zaciągnięty w celu spłaty kredytu/pożyczki mieszkaniowej bądź kredytu refinansowego.

Odliczenia można dokonać w opłacając podatek dochodowy w formie:

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

  • podatku progresywnego (PIT-36 lub PIT-37).

Jeżeli ulga jest odliczana po raz pierwszy, do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT-2K, będący oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. PIT-2K składamy tylko raz, we wszystkich kolejnych latach wypełniamy załącznik PIT/D, w którym wykazujemy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki. Oba załączniki możemy w prosty sposób wypełnić w PIT 2017 program. Trzeba także pamiętać, aby wraz z rozliczeniem złożyć dokument potwierdzający kwotę oraz termin opłacenia odsetek wykazanych w PIT. Zaświadczenie jest wydawane przez instytucję, która udzieliła kredytu/pożyczki.

Z ulgi na pomoc domową mają możliwość skorzystać podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. zawarli umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną. W ramach tej umowy zatrudniona osoba wykonuje w gospodarstwie pracę zarobkową obejmującą prowadzenie gospodarstwa domowego bądź opiekę nad osobą, która w tym gospodarstwie zamieszkuje.

Odliczenia z tytułu ulgi można dokonywać aż do momentu zakończenia umowy aktywizacyjnej. W ramach ulgi można umniejszyć dochód/przychód o wydatki poniesione na opłacenie składek ZUS za zatrudnioną osobę. Ulga na pomoc domową może zostać uwzględniona tylko w przypadku opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku dochodowego naliczanego na zasadach ogólnych. Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Ostatnią z ulg podatkowych, z których korzystamy na podstawie praw nabytych, jest ulga na szkolenie uczniów. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom, którzy zatrudnili osobę młodocianą w celu przygotowania do wykonywania zawodu. W związku ze szkoleniem ucznia pracodawcy przysługuje dofinansowanie w wysokości określonej w odpowiednich przepisach.

Ulga jest odejmowana od dochodu, przy czym prawo do ulgi jest nabywane dopiero po zakończeniu procesu kształcenia i zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego. Do rocznej deklaracji podatkowej pracodawca powinien załączyć PIT/O, który może wygenerować wykorzystując program do PITów 2017. Ponadto, w ciągu miesiąca od zdania egzaminu trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego wniosek i dokument potwierdzający złożenie przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37